Meerwaarde creëren als mens.

PLUC! traint en ontwikkelt de Finance Professional van vandaag tot de ideale Financial Challenger voor morgen.

Algemene voorwaarden PE-café

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met PLUC! B.V. (PLUC!) betreffende het deelnemen aan bijeenkomsten in het kader van permanente educatie voor financiële professionals, die PLUC! organiseert onder de noemer PE-café. De bijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties per regio. Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname mét PE-logo, met vermelding van de door de NBA toegekende PE-uren. Overige financiële professionals (RE/RC/AA/FB) kunnen het certificaat gebruiken ten behoeve van eigen accreditatie. Door je aan te melden voor een bijeenkomst ga je akkoord met de aanmeldingsvoorwaarden.

Aanmelding en bevestiging
Aanmelding gaat schriftelijk door gebruik te maken van het online aanmeldingsformulier op de internetsite www.pecafe.nl of door een mail aan PLUC! (pecafe@pecafe.nl). Het aanmeldingsformulier wordt per bijeenkomst ingevuld. Aanmelding voor een bijeenkomst is mogelijk tot één dag voor aanvang van de bijeenkomst, mits nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn.

De overeenkomst tussen de deelnemer en PLUC! komt tot stand door de elektronische bevestiging door PLUC! aan de deelnemer van diens elektronische aanmelding.

Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld; indien een deelnemer niet kan worden geplaatst ontvangt desbetreffende deelnemer daarvan schriftelijk, elektronisch of telefonisch bericht. Elke deelnemer ontvangt per e-mail een deelnamebevestiging aan de bijeenkomst binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanmelding. PLUC! contracteert met de individuele deelnemer, niet met het kantoor c.q. de werkgever waarvoor de deelnemer werkzaam is. Het staat de deelnemer vanzelfsprekend vrij om de factuur door het kantoor c.q. de werkgever te laten voldoen (en de factuur aan het kantoor c.q. de werkgever te laten sturen) maar de deelnemer blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling.

Annulering
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door een deelnemer kan per e-mail. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven dan wel de email. Indien een deelnemer een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert voor of op de overeengekomen datum/data van uitvoering, dan is de deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • tot 7 dagen voor de datum van de bijeenkomst : 100 procent van het overeengekomen bedrag;
  • 15 tot 8 dagen voor de datum van de bijeenkomst: 50 procent van het overeengekomen bedrag;
  • 16 dagen of langer voor dedatum van de bijeenkomst: kosteloos.

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, mits schriftelijk of elektronisch gemeld vóór aanvang van de cursus. De deelnemer blijft de gehele oorspronkelijke cursusprijs verschuldigd.

Programmawijzigingen
PLUC! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma of de datum van aangekondigde bijeenkomsten en om bijeenkomsten af te gelasten. De deelnemers worden daarvan onverwijld op de hoogte gesteld. Bij afgelasting zullen de reeds betaalde kosten worden gerestitueerd.

Aansprakelijkheid
PLUC! is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een bijeenkomst of met wijzigingen of afgelastingen door PLUC!.

Prijzen
De uitingen in de door PLUC! gepubliceerde brochures, folders en andere communicatiemiddelen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is overeengekomen. PLUC! heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een bijeenkomst de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden, tenzij de cursus wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing is. Genoemde prijzen luiden in euro’s. PLUC! is niet gehouden aan druk- en zetfouten in eerder genoemde brochures, folders en andere commerciële uitingen. De prijzen van de bijeenkomsten zijn exclusief BTW.

Abonnementen
Voor het PE-café zijn abonnementen beschikbaar. Abonnementen geven recht op korting door het vastleggen van meer sessies per keer. De abonnementen zijn gekoppeld aan PE-uren. Een afgenomen abonnement geeft recht op het equivalent aan PE-uren, naar eigen inzicht te verdelen over de verschillende typen sessies op de beschikbare data. Een abonnement blijft 1 jaar geldig, zodat altijd voldoende punten te halen zijn na afsluiten van het abonnement. Een afgenomen abonnement wordt gefactureerd bij het uitgaan van de factuur voor de eerste sessie die wordt bezocht.

Betaling
Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van PLUC! te zijn bijgeschreven.

Persoonsgegevens
Bij aanmelding voor een bijeenkomst worden de persoonsgegevens van de betrokkene gebruikt voor het samenstellen van een deelnemerslijst en worden deze opgenomen in het klantenbestand van PLUC!. Indien men daartegen bezwaar heeft kan dat per email worden doorgegeven. Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming van de betrokkene aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.

Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om de documentatie van bijeenkomsten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens bijeenkomsten is verboden.